بیمه پدیا:

بیمه پدیا اولین سایت فروش آنلاین بیمه درمان تکمیلی میباشد.

طرح های بیمه درمان تکمیلی بر اساس نیازهای بیمه شدگان طراحی گردیده شرکت های محترم می توانند با هر تعداد پرسنل جهت دریافت نرخ از مزایای بیمه درمان تکمیلی بهره مند گردند.