نماد ۲شرکت بیمه‌ای در تالار شیشه‌ای به رنگ قرمز در‌آمد

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با ۴.۳۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت هم از آن شرکت بیمه تجارت نو با ۰.۲۹ درصد بوده است

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۱.۷۴ درصد بوده است

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۸.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۸ درصد بوده است

شرکت بیمه زندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند

پست های مرتبط