چه مواردی تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرد؟

موارد تحت پوشش بیمه شخص ثالث

پوشش های بیمه شخص ثالث به دو دسته ی مالی و جانی تقسیم می شود.پوشش جانی این بیمه شامل غرامت فوت، نقص عضو و هزینه های درمانی افراد آسیب دیده در حوادث رانندگی است و در پوشش مالی آن خسارت های مالی وارد شده به خودرو یا اموال افراد زیان دیده جبران می شود.

سقف پرداخت هزینه ها در پوشش جانی بر اساس مبلغ دیه در ماه حرام تعیین می گردد. سقف پوشش مالی نیز در شرکت های مختلف بیمه متفاوت است ،حداکثر پوشش مالی در بیشتر شرکت های بیمه معادل 30 میلیون تومان و در بعضی از شرکت ها مثل بیمه شخص ثالث ایران در شرایط خاص تا 150 میلیون تومان هم می رسد.

پست های مرتبط